අමාත්‍යාංශය

Mr. Padmasiri Jayamanne

පද්මසිරි ජයමාන්න මහතා
ලේකම්

කාර්යාලීය : 011-2807279
ජංගම : 077-2357363
ෆැක්ස් : 011-2807280
විද්‍යුත් තැපෑල :Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Mr. Padmasiri Jayamanne

ඩී.ඒ. රණවන මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්

කාර්යාලීය : 011-2807283
ජංගම : 071-8441162
ෆැක්ස් : 011-2807284
විද්‍යුත් තැපෑල : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

පී.එච්.ඒ. විමලවීර මහතා
ජ්‍යෙෂ්ට සහකාර ලේකම්

කාර්යාලීය : -
ජංගම : -
ෆැක්ස් : 011-2807284
විද්‍යුත් තැපෑල : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

ඒ. පොඩිරාළහාමි මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

කාර්යාලීය : 011-2807290
ජංගම : 071-4457398
ෆැක්ස් : 011-2807291
විද්‍යුත් තැපෑල : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

ආර්.ඩබ්.කේ පෙරේරා මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක

කාර්යාලීය : -
ජංගම : 071-2163250
ෆැක්ස් : -
විද්‍යුත් තැපෑල : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

ඩබ්.ඩබ්. හැරිසන් මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

කාර්යාලීය : 011-2805287
ජංගම : 071-5323110
ෆැක්ස් : 011-2807297
විද්‍යුත් තැපෑල : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Mr. Padmasiri Jayamanne

කේ.එම්. විරාජ් ජේ. ප්‍රියන්ජිත් මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

කාර්යාලීය : 011-2807289
ජංගම : 077-7131781
ෆැක්ස් : 011-2807297
විද්‍යුත් තැපෑල :Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
 

කාලීන පුවත් සහ සිදුවීම්

මහජන අදහස් සහ පැමිණිලි ඉදිරිපත…

  මහජන අදහස් සහ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ.…

ඒකාබද්ධ කාල සටහන් හඳුන්වා දීම…

සමාන මාර්ග අංක සහිතව ධාවනය වන පුද්ගලික අංශයේ බස් රථ සහ ශ්‍රී ලංකා මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ බස් රථ එකම ස්ථානයකින් 60:40 අනුපාතය යටතේ ගමන් ආරම්භ…