• கொள்கை வகுத்தமைத்தல்
  • பாதுகாப்பான, நம்பகரமான பயணிகள் சேவைகள் ஊடாக சேவைத் தரத்தை உறுதிப்படுத்தல்
  • கருத்திட்ட வடிவமைப்பும் அமுலாக்கமும்
  • தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவை (தே.போ.ஆ.) மேற்பார்வை செய்தலும் கண்காணித்தலும்

பிந்திய செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

தன்னியக்க பொதுமக்கள் முறைப்பாட…

  தன்னியக்க பொதுமக்கள் முறைப்பாட்டு முறைமையை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது…

இணைந்த நேரசூசியை அமுல்படுத்துத…

60:40என்ற விதத்தில் தனியார் மற்றும் இ.போ.ச. பேரூந்துகளை ஒரே இடத்திலிருந்து புறப்பட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, 2014, சனவரி 15ஆம் திகதி முதல் இந்த நேரசூச…