அமைச்சு

Mr. Padmasiri Jayamanne

திரு.பத்மசிறி ஜயமான்ன
செயலாளர்

அலுவலகம் : 011-2807349
நடமாடும் சேவை : 077-2357363
தொலைநகல் : 011-2807280
மின்னஞ்சல் :இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Mr. Padmasiri Jayamanne

திருமதி.டி.ஏ.ரணவன
மேலதிகச் செயலாளர்

அலுவலகம் : 011-2807283
நடமாடும் சேவை : 071-8441162
தொலைநகல் : 011-2807284
மின்னஞ்சல் : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

திரு. பீ.எச்.ஏ. விமலவீர
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்

அலுவலகம் : -
நடமாடும் சேவை : -
தொலைநகல் : 011-2807284
மின்னஞ்சல் : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

திரு.ஏ. பொடிராலஹாமி
பிரதம கணக்காளர்

அலுவலகம் : 011-2807290
நடமாடும் சேவை : 071-4457398
தொலைநகல் : 011-2807291
மின்னஞ்சல் : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

திரு. ஆர்.டப்ளியு.கே. பெரேரா
உள்ளக கணக்காய்வாளர்

அலுவலகம் : -
நடமாடும் சேவை : 071-2163250
தொலைநகல் : -
மின்னஞ்சல் : -
Mr. Padmasiri Jayamanne

உள்ளக கணக்காய்வாளர்
பணிப்பாளர்(திட்டமிடல்)

அலுவலகம் : 011-2805287
நடமாடும் சேவை : 071-5323110
தொலைநகல் : 011-2807297
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Mr. Padmasiri Jayamanne

திரு. கே.எம். விராஜ்ஜே. பிரியன்ஜித்
உதவிப் பணிப்பாளர்(திட்டமிடல்)

அலுவலகம் : 011-2807289
நடமாடும் சேவை : 077-7131781
தொலைநகல் : 011-2807297
மின்னஞ்சல் :இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 

பிந்திய செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

தன்னியக்க பொதுமக்கள் முறைப்பாட…

  தன்னியக்க பொதுமக்கள் முறைப்பாட்டு முறைமையை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது…

இணைந்த நேரசூசியை அமுல்படுத்துத…

60:40என்ற விதத்தில் தனியார் மற்றும் இ.போ.ச. பேரூந்துகளை ஒரே இடத்திலிருந்து புறப்பட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, 2014, சனவரி 15ஆம் திகதி முதல் இந்த நேரசூச…